ރިޕޯޓް

ޝިމްލާ އަހްމަދު February 9, 2017 0 comments

އަވަ އެފްޓީ- އައްޑޫގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

  އައްޑޫގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހިއްވަރުދީ އައްޑޫގެ ހުނަރުވެރި އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭނުންވާ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނީ އައްޑޫވިމެންސް އެސޯސިއޭޝަން ނުވަތަ އަވަ އިންނެވެ. އަވައިގެ އިސްނެގުމާއެކު އައްޑޫގެ ކަނބަލުންނަށް ހޯދައިދިން މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން މިހާރު މިވަނީ އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ އައްޑޫގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއް އުފެދިފައެވެ، ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންނާއެކު އުފެދުނު އަވަ އެފްޓީއަކީ އައްޑޫގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމެވެ. ރާއްޖޭގެ
ރިޕޯޓް ކުޅިވަރު ޚަބަރު
ޒުހައިރު February 8, 2017 0 comments

އައްޑޫ ހުޅުޖެހުން

މިއަދަކީ އައްޑޫގެ ތާރީޚުގައި ހިތާމަވެރި ދުވަހެކެވެ. އައްޑޫގެ ކޯޓުތަކުގައާއި އަދި ޕޮލިސްޓޭޝަންތަކުގައި ބޮޑު ހުޅުޖެހި ދުވަހެވެ. ސަރުކާރުގެ މުދަލަށާއި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޝަރުއީ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް އަޅިއަށް ހަދާލި ދުވަހެވެ. އާދެ ފެބްރުއަރީ 8، 2012 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި އޭރު ހުންނެވި ކެނެރީގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މަޖުބޫރީ ހާލަތްތަކެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. ގައުމުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންކަން ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ނޭގުމުގެ
ރާއްޖެ ރިޕޯޓް އައްޑޫ ޚަބަރު

ކުޅިވަރު

ޟަމްރަތު އަޙުމަދު February 22, 2017 0 comments

ސެމީގެ ފަހުޖާގަ އެފްސީ ފެލްކަން ކަށަވަރުކޮށްފި

އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކުރިއަށްދާ “އޮންދިގޯ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ 2017” ގެ ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ އެފްސީ ފެލްކަން ހޯދައިފިއެވެ. ފެލްކަން ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފައިވަނީ ކުއާޓާގެ ފަހު މެޗުގައި އެސްއެމްޓީއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި ދެޓީމް އެއްވަރުމުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އެޓީމް މޮޅުވެފައިވަނީ 1-0 ލަނޑުންނެވެ. މިމެޗުގެ މޭންއޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ
ރާއްޖެ ކުޅިވަރު އައްޑޫ ޚަބަރު
ޟަމްރަތު އަޙުމަދު February 22, 2017 0 comments

ސެމީގެ ތިންވަނަ ޖާގަ އެފްސީ އަފިރިންނަށް

އައްޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ “އޮންދިގޯ ސްޓްރީޓް ސޮކަރ 2017” ގެ ސެމީފައިނަލުގެ ތިންވަނަ ޖާގަ އެފްސީ އަފިރިން ހޯދައިފިއެވެ. އެޓީމް ސެމީގެ ތިންވަނަ ޖާގަ ހޯދީ މަލްޓި ޖީނިއަސްއާ ބައްދަލުކޮށް 1-0 އިން މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. އެފްސީ އަފިރިންގެ އިތުރަށް ސެމީން ޖާގަ މިހާތަނަށް ހޯދައިފައިވަނީ ނޯނާ ސްޓްރީޓާއި، ޑީސީ ސްޕޯޓްސްއެވެ. މިމެޗުގެ މޭންއޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެފްސީ އަރިންގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 11 އަބްދުﷲ ޝިފާޒެވެ. ކުއާޓާރގެ
ރާއްޖެ ކުޅިވަރު އައްޑޫ ޚަބަރު

ވިޔަފާރި

  • ބީއެމްއެލްގެ ވަޒީފާތައް އައްޑޫގައި އިތުރުކުރަނީ

      ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް ) އިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ވަޒީފާތައް ދެގުނައަށް އިތުރުކޮށް،  އެ ބޭންކުން އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރާނެކަމަށް ބުނެފިއެވެ އިއްޔެ، އައްޑޫގައި އަލަށް ހުޅުވި އެ ބޭންކްގެ ޒަމާނީ، ކޯލް ސެންޓަރާއި ބީއެމްއެލް އިން ހިތަދޫ އަދި ގަމުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ޖޭ ހީލީ ވިދާޅުވީ އައްޑޫގައި ތިބި ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު […]

  • ޒަމާނީ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރެއް ހިތަދޫގައި ހުޅުވައިފި

    ބޭންކް އޮފް މޯޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ (ކޯލްސެންޓަރ) ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ހިތަދޫ ލިންކްރޯޑުގައި ހުންނަ ބީއެމްއެލްގެ އޮފީސް އިމާރާތުގައި ކުރިން ހިންގަމުންދިޔަ ކޯލްސެންޓަރ ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހުޅުވީ ދިރާގު އޮފީސް ހިނގާ އިމާރާތަށް ބަދަލު ކުރުމަށްފަހުއެވެ. މިއީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޚިމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ހުޅުވި ތަނެއް ކަމަށް ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ […]

  • ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުން ގަމަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ތަރުހީބު ކުޑަ

      ދެކުނުގެ ތިން އެއާޕޯޓެއް ކަމުގައިވާ ލ. ކައްދޫ، ގއ. ކޫއްޑޫ އަދި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުން އައްޑޫއަށް ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނެތްކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފިއެވެ. ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފެށުމާ އެކު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މޯލްޑިވިއަންއިން ބުނީ ދެކުނުގެ ތިން އެއާޕޯޓާއި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓު، ވައިގެ މަގުން ގުޅުވާލުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށް […]